VIDEO - KATAS

Shorin ryu fukyugata ichi and ni kata


Shorin Ryu Naihanchi Shodan, Ni, San katas


Shorin Ryu Pinan Shodan, ni, and san katas


Shorin Ryu Pinan yondan, godan katas


Shorin Ryu Wanshu, Wankan -- kata


Shorin Ryu Ananku, rohai -- katas


Shorin Ryu Chinto and Passai Kata


Shorin Ryu Gojushiho, Kusanku -- kata


sakugawa no kon